ПАРК МОЛ СТАРА ЗАГОРА

ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„ Черен уикенд в Парк Мол Стара Загора“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

„ Черен уикенд в Парк Мол Стара Загора“

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в онлайн играта „ Черен уикенд в Парк Мол Стара Загора“ на Парк Мол Стара Загора.

1.                  Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „ЧЕРЕН УИКЕНД В ПАРК МОЛ СТАРА ЗАГОРА" („Играта") е „УКТАМ БългарияЕООД, ЕИК 201859928, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Гюешево“ №14, наричано по-долу наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на на фейсбук страницата https://www.facebook.com/parkmallstarazagora/

2.                  Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Парк Мол Стара Загора, намиращ се в Република България, гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ 52 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3.                  Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда онлайн на фейсбук страницата на търговския център https://www.facebook.com/parkmallstarazagora/ от 14-ти до 27-ми ноември.

 

Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

4.                  Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители).В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5.                  Описание и правила

5.1. „5 въпроса, 10 награди“

В периода на играта на фейсбук страницата на Парк Мол Стара Загора задаваме 5 въпроса, свързани с Парк Мол Стара Загора.

Участниците трябва да:

* Отговорят на въпроса;

* Да харесат  и да споделят играта публично;   
* Да отбележат  минимум двама приятели;
* Тегленето на наградите ще е на случаен принцип публично с лайф във фейсбук страницата на мола на 27-ми ноември, петък.

5.2.     Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Черен уикенд в Парк Мол Стара Загора“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

5.3.  Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и удостоверение или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица .

6.                  Награди

6.1. Регистрираните по реда на чл. 5.2. биха могли да донесат на Участниците следните награди:

6.1.1. Общо 10 броя карти за пазаруване в магазините на Парк Мол Стара Загора на стойност 30 лева всяка. 

7.                   Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

8.                   Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. 

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9.                   Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, описани в т. 6. Периодът, в който наградите по т. 6 могат да бъдат използвани се определя от съответното място за настаняване. Начинът и времето на използване на наградите по т. 6. се договарят между печелившия участник и съответното място за настаняване, като Организаторът не носи никаква отговорност в тази връзка.

10.               Спорове

10.1.              Спорове, възникнали между Организатора и Участниците в Играта, се решават чрез преговори или в краен случай при невъзможност да се постигне съгласие – според действащия закон и пред Арбитражния съд пред Търговско-промишлената палата в гр. София, съобразно правилника му за решаване на дела, основани на арбитражни споразумения.

публикувано: 2020-11-13