ПАРК МОЛ СТАРА ЗАГОРА

„Любовен дартс“

ОФИЦИАЛНИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПРОМОЦИОНАЛНА ИГРА

Настоящите Официални правила уреждат условията за участие в играта „Любовен дартс" на Парк Мол Стара Загора.

1.                  Организатор на кампанията

1.1. Организатор на играта „Любовен дартс" („Играта") е „УКТАМ БългарияЕООД, ЕИК 201859928, дружество, надлежно регистрирано съгласно законите на Република България, със седалище и адрес на управление: гр. София, район „Възраждане“, ул. „Гюешево“ №14, наричано по-долу наричано по-долу за краткост „Организатор".

1.2. Организаторът си запазва правото да допълва или променя Официалните правила, като промените влизат в сила след публикуването им на на фейсбук страницата https://www.facebook.com/parkmallstarazagora/

2.                  Територия, на която се провежда Играта:

2.1. Играта се провежда на територията на Парк Мол Стара Загора, намиращ се в Република България, гр. Стара Загора, бул. „Никола Петков“ 52 (по-долу за краткост „Търговския център“) и на интернет-страницата на Организатора, посочена в т. 1.2. по-горе.

3.                  Продължителност и период на провеждане на играта.

3.1. Играта се провежда на 14,15 и 16.02.2020 от 11:00 до 19:00 часа или до изчерпване на наградите, определени за този период на провеждане.

 

Организаторът си запазва правото да преустанови играта по всяко време.

3.2. Организаторът има право, по всяко време, да изменя периода на провеждане на играта и датата на изтегляне на участниците, които ще спечелят определените в т. 6 награди.

4.                  Участие

4.1. Право на участие в играта имат всички пълнолетни физически лица (с изключение на служителите на Организатора и свързаните с организацията на Играта лица, наемателите и ползвателите на търговски обекти в Търговския център и техните служители), които са направили покупки от магазините на територията на Парк Мол Стара Загора в срока, по начин и при условия, подробно описани в т. 5 от настоящите Общи условия за участие („Участници“). В случай че непълнолетно лице участва в Играта, наградата ще бъде предоставена на родител/законен представител на печелившия след представянето на съответен документ, удостоверяващ качеството на това лице (акт за раждане, съдебно решение, др. п.).

5.                  Описание и правила

5.1. Всеки клиент, който в един от дните от периода, посочен в т. 3.1., е закупил стоки или услуги от обекти, опериращи на територията на Парк Мол Стара Загора, може да вземе участие в Играта, като покупките му следва да бъдат направени в съответния ден на участие в играта и да бъдат на стойност от минимум 30 (тридесет) лева от един търговски обект на територията на Парк Мол Стара Загора, като следва да бъдат доказани с касови бонове, които следва да бъдат издадени: (i) от търговски обекти на територията на Търговския център, (ii) в съответния ден на Играта. В Играта не може да се участва с касови бележки за заплатени битови сметки, сметки към мобилни оператори.

5.2. Всяко лице, което отговаря на условията по т. 5.1., има право срещу предоставяне на касовите бонове по т. 5.1. да получи от промоционалния щанд на кампанията, разположен на ниво партер на Търговския център, възможността да се включат в играта „Любовен дартс“. На предоставените касови бонове, представителите на Организатора поставят печат, който маркира използването на касовия бон. За избягване на всяко съмнение, Участниците нямат право да участват повече от веднъж с един касов бон. Всеки касов бон дава правото само на едно участие в играта. Подарък получават само участниците, които осъществят попадение в центъра за 50 точки.

5.3. УЧАСТИЕ В ИГРАТА: Участник е всеки, който отговаря на условията на 4.1., направил е покупки, отговарящи на условията по чл. 5.1.и е  регистрирал кода си за участие за наградите по т. 6 по-долу.

5.4.     Всеки Участник може да участва неограничен брой пъти в играта „Любовен дартс“, като за всяко отделно участие трябва да изпълни условията, описани по-горе.

5.5.  Организаторът се задължава, заедно с всяка награда с пазарна стойност над 30 лева, да осигури и предостави на участник, който е спечелил награда на стойност над 30 лева, и удостоверение или друг документ, удостоверяащ стойността на наградата. Спечелилите награда могат да ползват удостоверението или документа, удостоверяващ стойността на наградата при подаване на своята годишната данъчна декларация във връзка със Закона за данъците върху доходите на физическите лица .

6.                  Награди

6.1. Регистрираните по реда на чл. 5.2. биха могли да донесат на Участниците следните награди:

6.1.1. Общо 30 бутилки вино;

6.1.2. Общо 30 кутии шоколадови бонбони;

6.1.3. Общо 30 сърца;

 

6.2. Наградите ще бъдат разпределени по 30 броя на ден и ще могат да бъдат получавани на място в Търговския център, след като Участникът се легитимира надлежно пред представител на Организатора.

6.3. Не се допуска замяна на спечелена награда с нейната парична равностойност или с друга награда. В случай на невъзможност от страна на Организатора да предостави описаните награди по причини извън неговия контрол или възможности, Организаторът си запазва правото да награди печелившите със сходна награда.

7.                   Защита на личните данни  и съгласие за предоставянето им

7.1. Предвид механизма на Играта, за целите ѝ не се събират и обработват лични данни на участниците.

8.                   Предсрочно прекратяване

8.1. Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на страницата си във Facebook или със съобщение в своя уебсайт, в случай че настъпят материални злоупотреби, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства, като в тези случаи не се дължи компенсация на Участниците. 

8.2. Организаторът си запазва правото да прекрати Играта и в случай на изчерпване на предвидените награди.

9.                   Ограничения на отговорността

9.1. Организаторът не носи отговорност за загуби, травми, повреди или вреди, нанесени на Участника или на неговото имущество по време на участието му в настоящата игра.

9.2. Организаторът не носи отговорност за прекратяване на играта или за недоставени награди поради форсмажорни обстоятелства.

9.3. Организаторът не носи отговорност за качеството и характеристиките на наградите, описани в т. 6. Периодът, в който наградите по т. 6 могат да бъдат използвани се определя от съответното място за настаняване. Начинът и времето на използване на наградите по т. 6. се договарят между печелившия участник и съответното място за настаняване, като Организаторът не носи никаква отговорност в тази връзка.

 

публикувано: 2020-02-12
Бързи връзки

Още по темата: